TreSeta: Christmas party with LEIMARIT @YO-talo

22-23.00 Dance music, Eurovision and disco.
22-04 Dj Sami


More info:
Tampereen SETA ry
http://www.treseta.fi/